Shelly Hershkovitz
Shelly Hershkovitz Product Manager, Research & Innovation